મારા વિશે


નમસ્કાર
નામ :મુકેશભાઇ કથિરીયા

 * જન્મ તારીખ :-૧૩/૧૦/૧૯૭૨
*
વતન:- મું. નેસડી, તા. સાવરકુંડ્લા ,જી.અમરેલી
*
મોબાઈલ નંબર :- ૯૯૨૫૪૪૪૯૭૭
*
વ્યાવસાયિક શિક્ષણ (પી.ટી.સી.) :-હંટર ટેનિંગ કોલેજ , મોરબી, જી-રાજકોટ
*
ખાતામાં દાખલ તારીખ:-૧૫/૦૯/૧૯૯૨
*
પ્રથમ નિમણૂંક :- ગાધકડા પ્રા.શાળા, તા. સાવરકુંડ્લા ,જી.અમરેલી

* હાલની શાળા:- કરજાળા પ્રાથમિક શાળા ,તા. સાવરકુંડ્લા ,જી.અમરેલી

* જન્મ સ્થળ :- નેસડી. 

* પ્રિય વિષય :- ગણિત ,કમ્પ્યૂટર. 

 
Text selection Lock by Hindi Blog Tips