અમારા દાતાશ્રીઓ

                 શ્રી કરજાળા પ્રા.શાળાના

   સન્માનનીય દાતાશ્રીઓ 

* શ્રી વિનુભાઇ ધીરૂભાઇ કાથરોટીયા        (USA)
* શ્રી ગીરીશભાઇ નાગજીભાઇ સાવલિયા(અમદાવાદ)
* રસિકભાઇ ભીખાભાઇ ચાંદગઢીયા
* વિઠ્ઠલભાઇ રવજીભાઇ વાડદોરીયા 
* પરેશભાઇ લાલજીભાઇ વાડદોરીયા     (સુરત) 
* રસીકભાઇ બાલુભાઇ શેલડીયા            (સુરત)
* રમેશભાઇ વસ્તાભાઇ  શિરોયા             (સુરત)
* જયંતિભાઇ પરશોતમભાઇ ચાંદગઢીયા 
* ગોબરભાઇ નાગજીભાઇ વાડદોરીયા 
* મનુભાઇ પરશોતમભાઇ શેલડીયા


 
Text selection Lock by Hindi Blog Tips